Co to jest państwowy dług publiczny? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPaństwowy dług publiczny – nominalne zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych po uwzględnieniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sektora. Obejmuje zobowiązania z tytułu: wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych i wymagających spłaty kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz wymagalnych zobowiązań uznanych przez jednostkę sektora finansów publicznych, a także wynikających z innych tytułów takich jak np. prawomocne orzeczenia sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.