Co to są obniżenia ceny? Krótka definicja

Obniżenia ceny – ogół zmniejszeń i odzysków (np. rabaty, opusty) wpływających na zmniejszenie ceny należnej zbywcy, pomniejszających tym samym początkową bilansową wartość aktywów.