Co to jest skorygowana cena nabycia/ zamortyzowany koszt? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychSkorygowana cena nabycia / zamortyzowany koszt – stanowi cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów/zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej i odpisy aktualizujące wartość oraz odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika a jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej.