Co to jest wartość godziwa? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychWartość godziwa – według ustawy o rachunkowości kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami; według MSSF 13 wartość godziwa jest to cena, która zostałaby uzyskana ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona w celu transferu zobowiązania w normalnej transakcji pomiędzy uczestnikami rynku na moment wyceny.