Co to jest głosowanie nogami? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychGłosowanie nogami (voting by feet) – oznacza sprzedaż akcji i całkowite wycofanie się z danej spółki. Działanie takie jest odbierane jako sposób zasygnalizowania dezaprobaty dla działań zarządu i jednocześnie niechęci wywierania jakiegokolwiek wpływu na decyzje menadżerów. W rezultacie sprzedaży akcji giełdowa wycena przedsiębiorstwa spada.

Co to jest rada dyrektorów? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychRada dyrektorów – najważniejszy organ spółki w systemie jednopoziomowym. Występuje w modelach anglosaskim zastępując zarząd spółki i radę nadzorczą, które w niemieckim modelu nadzoru korporacyjnego są odrębnymi podmiotami o różnych zadaniach i kompetencjach. W skład rady dyrektorów wchodzą przeważnie dyrektorzy wykonawczy oraz niezależni doradcy zewnętrzni, tworzący pomost między firmą a interesariuszami, wśród których najważniejsi to akcjonariusze.

Co to jest aktywizm inwestorski? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychAktywizm inwestorski – jest prezentowaniem przez inwestorów aktywnego udziału w nadzorze nad spółką, czyli przede wszystkim podczas walnych zgromadzeń oraz obrad rady nadzorczej. Aktywni inwestorzy zgłaszają różne propozycję oraz zabierają głos w kwestiach ważnych dla przyszłości spółki, domagając się np. odpowiedniego podziału zysku, poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, dostępu do informacji. Aktywizm inwestorski jest szczególnie ważny w podmiotach o rozdrobnionej strukturze kapitału, jako istotny element nadzoru korporacyjnego.

Co to jest państwowy dług publiczny? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPaństwowy dług publiczny – nominalne zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych po uwzględnieniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sektora. Obejmuje zobowiązania z tytułu: wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych i wymagających spłaty kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz wymagalnych zobowiązań uznanych przez jednostkę sektora finansów publicznych, a także wynikających z innych tytułów takich jak np. prawomocne orzeczenia sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

Co to jest zróżnicowany nadzór finansowy? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychZróżnicowany nadzór finansowy – występuje kilka niezależnych instytucji nadzorujących poszczególne segmenty i podmioty rynku finansowego (rynek kapitałowym, rynek ubezpieczeniowy, rynek emerytalny, sektor kas spółdzielczych, sektor bankowy, nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi). Czytaj dalej

Co to jest zintegrowany nadzór finansowy? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychZintegrowany nadzór finansowy – jedna instytucja sprawuje nadzór nad całym rynkiem finansowy (sektorem bankowym, kas spółdzielczych, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi)  w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilności. W Polsce funkcję „supernadzorcy” (nadzorcy zintegrowanego) sprawuje KNF.

Co to jest panika bankowa/ szturm na bank/ run na bank? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPanika bankowa / szturm na bank / run na bank – sytuacja, w której znaczna ilość klientów danego banku w obawie o swoje środki jednocześnie pragnie wycofać depozyty. Przyczynami są istniejące lub bardzo prawdopodobne problemy z wypłacalnością danej instytucji finansowej, które nie zawsze wynikają z obiektywnych motywów. Panikę bankową na skutek samospełniającej się przepowiedni może wywołać niefortunna wypowiedź przedstawiciela rządu, banku, systemu finansowego lub niepotwierdzona plotka wywołująca panikę. Zjawisku szturmu na bank występuje w systemie rezerwy cząstkowej, a jego ryzyko zmniejsza się wraz z wzrostem wysokości rezerw utrzymywanych przez bank.

Co to jest bezrobocie? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychBezrobocie – zjawisko społeczne występujące w gospodarce w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn część społeczeństwa zdolna do pracy i deklarująca chęć jej podjęcia nie uzyskuje zatrudnienia.

Co to jest dywidenda? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychDywidenda – część zysku netto przeznaczonego przez spółkę kapitałową do podziału między akcjonariuszy. Wartość wypłacanych środków zależy od ilości posiadanych akcji/udziałów i ich ewentualnym uprzywilejowania w zakresie dywidendy.

Co to jest barter? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychBarter – jest bezgotówkowym sposobem rozliczeń transakcji handlowych, polega na przekazaniu towaru lub wykonaniu usługi w zamian za inne dobro lub usługę.