Co to jest krzywa Lorenza? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKrzywa Lorenza jest to funkcja ilustrująca poziom nierówności dochodowych gospodarstw domowych. Na osi x (poziomej) układu współrzędnych naniesiony jest rosnąco odsetkę osób uporządkowany rosnące według dochody, na osi y (pionowej) zaś odsetek wszystkich dochodów. Na podstawie tej krzywej można odczytać, jaka część całkowitego dochody przypada na gospodarstwa domowe o określonych dochodach.

Co to jest minimum egzystencjalne? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychMinimum egzystencji to określony koszyk dóbr, których konsumpcji nie może zostać przesunięta w czasie, gdyż jest niezbędna człowiekowi do zachowania podstawowych funkcji życiowych. W skład koszyka minimum egzystencji wchodzą podstawowe potrzeby wynikające z piramidy potrzeb Maslowa, czyli bezpieczeństwo i potrzeby fizjologiczne.

Co to jest różnicowanie cen? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychRóżnicowanie cen jest to proces, w wyniku którego takie same dobra są oferowane klientom po różnej cenie. Celem takiego działania jest osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku przez producenta, na skutek niwelowania nadwyżki konsumenta. Zależnie od posiadanych informacji producent może różnicową na trzy sposoby: oferować każdemu konsumentowi inna cenę, uzależniać cenę, od ilości nabytych dóbr lub różnicować cenę w zależności od segmentu rynku.

Co to są koszty ukryte/alternatywne? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKoszty ukryte (alternatywne) są to koszty, które nie pociągają ze sobą wydatków związanych z czynnikami produkcji, a rezygnacją z podjęcia określonego działania. Koszty ukryte (alternatywne) nie są uwzględniane w rachunkowym ujęciu kosztów, lecz wyłącznie w ekonomicznym.

Co to są korzyści skali? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychKorzyści skali to przyrost efektywności, na skutek tego, iż przeciętny koszt całkowity maleje na skutek wzrostu produkcji. Korzyści skali mogą mieć charakter wewnętrznych korzyści, kiedy dotyczą danego przedsiębiorstwa lub zewnętrznych korzyści, kiedy przeciętny koszt całkowity spada w całym segmencie rynku (we wszystkich podmiotach). Przeciwieństwem korzyści skali są niekorzyści skali, zbyt duża skala działalności może spowodować, iż wraz ze wzrostem produkcji przeciętny koszt produkcji również będzie rósł.

Co to jest użyteczność całkowita i krańcowa? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychUżyteczność całkowita jest to łączna satysfakcja, jaką osiąga konsument w wyniku konsumpcji określonej ilości danego dobra lub usługi. Użyteczność krańcowa zaś jest to dodatkowa satysfakcja, którą osiąg konsument z konsumpcji dodatkowej jednostki danego dobra lub usługi.

 

Co to jest nadwyżka konsument? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychNadwyżka konsumenta jest to różnica między maksymalną kwotą, jaką konsument jest skłonny zaoferować za dane dobro, a rzeczywiści obowiązująca ceną. Wielkość nadwyżki zależy bezpośrednio od elastyczności krzywej popytu. W sytuacji, kiedy popytu jest doskonale nieelastyczny, to nadwyżka wynosi 0, a kiedy popyt jest doskonale elastyczny, to nadwyżka konsumenta dąży do nieskończoności.

 

 

Co to jest podaż? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPodaż jest to relacja między ilością dóbr i usług, oferowanych w danym czasie przez producentów, a ceną tych dóbr i usług. Przy pozostałych warunkach niezmiennych (ceteris paribus).

Prawo podaży – wzrost ceny zwiększa ilość oferowanych przez producentów towarów i usług. Odwrotnie spadek ceny powoduje, że producenci oferują mniejszą ilość swoich dóbr i usług konsumentom. Podaż jest zatem funkcją dodatnio skorelowaną z ceną.

 

Wielkość podaży to określona ilość dóbr i usług, którą producenci pragną i są wstanie sprzedaż przy danej cenie.

Co to jest popyt? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychPopyt jest to zależność między ceną dobra, a ilością tego dobre, którą w danym czasie konsumenci pragną i mogą nabyć. Przy niezmienności pozostałych warunków (ceteris paribus).

Prawo popytu – wraz ze wzrostem ceny zapotrzebowanie na dane dobro spada. Odwrotne wraz ze spadkiem ceny konsumenci pragną nabywać danego dobra więcej. Popyt jest zatem ujemnie skorelowaną funkcją ceny.

Wielkość popytu jest to określona ilość towarów i usług, jaką nabędą konsumenci przy wyznaczonej cenie.

Co to jest głosowanie nogami? Krótka definicja

co to jest są, definicja, słowniczek finansowy, słowniczek pojęć gospodarczychGłosowanie nogami (voting by feet) – oznacza sprzedaż akcji i całkowite wycofanie się z danej spółki. Działanie takie jest odbierane jako sposób zasygnalizowania dezaprobaty dla działań zarządu i jednocześnie niechęci wywierania jakiegokolwiek wpływu na decyzje menadżerów. W rezultacie sprzedaży akcji giełdowa wycena przedsiębiorstwa spada.